Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5, Phần 4. Tổ hợp trang tĩnh

Jatin Varshney

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 01 2010

Với tổ hợp trang tĩnh, bạn có thể tạo các trang cổng thông tin từ các sơ đồ bố trí bố trí tĩnh hoặc các mẫu HTML trong dự án IBM® WebSphere® Portal Phiên bản 6.1. Bài viết này hướng dẫn bạn từng bước xử lý tạo, thiết kế, tùy chỉnh và tổ hợp các sơ đồ bố trí tĩnh bằng cách sử dụng IBM® Rational® Application Developer Phiên bản 7.5, đây là môi trường chạy máy chủ cổng thông tin. Bạn không cần biết nhiều về các API cổng thông tin để có thể theo các bước trong bài viết này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=461992
ArticleTitle=Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5: Phần 4. Tổ hợp trang tĩnh
publish-date=01152010