Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5, Phần 3. Hỗ trợ lập trình cổng thông tin và chuẩn portlet trên Web 2.0 dành cho IBM WebSphere Portal phiên bản V6.1

Charu Malhotra

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 01 2010

Bài viết này trình bày về hỗ trợ tạo Web 2.0 được giới thiệu trong bộ công cụ IBM® Rational® Application Developer phiên bản V7.5 dành cho các ứng dụng cổng thông tin và chuẩn portlet chạy trên IBM® WebSphere® Portal phiên bản V6.1 và cao hơn. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về hỗ trợ công công cụ này, tác giả bài viết cũng sẽ thảo luận về khái niệm cơ bản và lợi thế của các công nghệ dựa trên Web 2.0.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=461970
ArticleTitle=Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5: Phần 3. Hỗ trợ lập trình cổng thông tin và chuẩn portlet trên Web 2.0 dành cho IBM WebSphere Portal phiên bản V6.1
publish-date=01152010