Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5, Có gì mới trong Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5

Mansi Gaba and Sohil Malhotra

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 01 2010

Bài viết này là bài viết đầu tiên trong loạt năm bài viết. Nó cung cấp cái nhìn tổng quan về những đặc điểm mới của Bộ tạo cổng thông tin Rational® Application Developer của IBM® Phiên bản 7.5. Bởi vì phần tổng quan này liên quan đến những cải tiến đã thực hiện từ những phiên bản trước đó, nên những kiến thức về Rational Application Developer Phiên bản 7.0 rất có ích, mặc dù điều đó là không bắt buộc.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=461913
ArticleTitle=Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5: Có gì mới trong Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5
publish-date=01152010