Những vấn đề đặt ra về chất lượng phần mềm và các phương pháp được đề xuất

From the developerWorks archives

Aya Elgebeely

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 07 11 2013

Aya Elgebeely đề cập đến tầm quan trọng của bốn phương pháp đảm bảo chất lượng quan trọng trong phát triển phần mềm.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=952029
ArticleTitle=Những vấn đề đặt ra về chất lượng phần mềm và các phương pháp được đề xuất
publish-date=11072013