Giới thiệu Business Process Management System

Công cụ phát triển và quản trị ứng dụng doanh nghiệp

From the developerWorks archives

ThS. Phan Thanh Đức and ThS. Cao Thị Nhâm

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 25 10 2013

Quy trình nghiệp vụ là tài sản cốt lõi của doanh nghiệp. Đứng trước xu thế toàn cầu hóa, các doanh nghiệp phải thích ứng nhanh trước những biến đổi của thị trường. Điều này đòi hỏi quy trình nghiệp vụ cũng phải thích ứng tốt trước những thay đổi này. Tuy nhiên,khoảng cách giữa nghiệp vụ và công nghệ thông tin lại không cho phép quy trình nghiệp vụ làm được điều đó. Bài viết này đề cập về một loại công cụ mới - hệ quản trị quy trình nghiệp vụ BPMS (Business Process Management System) - giúp giảm khoảng cách giữa nghiệp vụ và công nghệ thông tin, đồng thời giúp các hệ thống quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng trước những yêu cầu đặt ra. Phần cuối của bài viết đưa ra nhận xét, đánh giá về một số BPMS đang có trên thị trường.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=950094
ArticleTitle=Giới thiệu Business Process Management System
publish-date=10252013