Sử dụng các tính năng mới của IBM Business Process Manager V8.5 để biểu diễn tốt hơn quy trình nghiệp vụ của bạn

From the developerWorks archives

Masaaki Komine

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 10 2013

Bài viết này mô tả các tính năng mới trong phiên bản IBM Business Process Manager V8.5. Phiên bản mới bao gồm việc cải tiến Process Portal (cổng thông tin quy trình) cho phép người dùng có được cái nhìn rõ ràng về quy trình nghiệp vụ của họ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=948833
ArticleTitle=Sử dụng các tính năng mới của IBM Business Process Manager V8.5 để biểu diễn tốt hơn quy trình nghiệp vụ của bạn
publish-date=10182013