Biểu diễn trực quan và phân tích các chuỗi cung ứng

Phân tích dữ liệu bằng đồ thị

From the developerWorks archives

Areeb Kamran and Salman Haq

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 31 07 2013

Chuỗi cung ứng không còn là dòng chảy của hàng hóa, vật tư nữa. Nó được biết nhiều về dòng chảy của thông tin như sự trao đổi của hàng hóa và tiền tệ. Với sự ra đời của Hệ thống hoạch định tài nguyên Doanh nghiệp (ERP), dữ liệu thường có sẵn, nhưng việc chuyển đổi hoặc biến đổi các dữ liệu đó thành những thông tin động là vai trò của phương pháp phân tích nghiệp vụ. Thông tin và các tính năng khai thác dễ hiểu hơn nhiều khi chúng được biểu diễn trực quan, so với làm việc với các con số. Bài viết này giúp cho các nhà phát triển biểu diễn trực quan và phân tích các chuỗi cung ứng dây chuyền.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=939445
ArticleTitle=Biểu diễn trực quan và phân tích các chuỗi cung ứng
publish-date=07312013