Quản lý quy trình nghiệp vụ (Business Process Management - BPM)

Từ thực tiễn đến công tác giảng dạy và đào tạo

From the developerWorks archives

ThS. Phan Thanh Đức

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 05 2013

Bài viết này đề cập tới một xu thế của việc ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây, những kết quả đã đạt được và tiềm năng to lớn đầy hứa hẹn của nó cùng những thách thức trong việc ứng dụng nó vào hoạt động kinh doanh. Đó chính là giải pháp công nghệ Quản lý quy trình kinh doanh (Business Process Management – BPM). Bài viết cũng cung cấp những vấn đề liên quan đến việc đào tạo BPM trên thế giới, hệ thống chứng chỉ BPM quốc tế và các cơ hội nghề nghiệp đối với lĩnh vực BPM trên thế giới, thông qua đó đưa ra suy nghĩ về việc đưa lĩnh vực đào tạo BPM vào chương trình đào tạo ngành Hệ thống Thông tin Kinh tế tại các trường đại học ở Việt nam.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=931972
ArticleTitle=Quản lý quy trình nghiệp vụ (Business Process Management - BPM)
publish-date=05302013