Xử lý lỗi khi nhúng SQL vào C/C++ trên các hệ thống IBM z/OS

From the developerWorks archives

Francesco Cassullo and Igor Todorovski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 16 04 2013

Hướng dẫn này để phát hiện ra các lỗi SQL trong các ứng dụng C/C++ với SQL nhúng trên nền tảng z/OS bao gồm mã ví dụ mẫu để thực hiện việc kiểm tra lỗi đơn giản và một kỹ thuật tiên tiến hơn trong việc phân tích lỗi chuyên sâu. Tất cả tư liệu đều dựa trên và được thử nghiệm với Các phiên bản 8 đến 10 của IBM z/OS DB2 và V1R11 đến V1R13 của các trình biên dịch z/OS XL C/C++.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=870552
ArticleTitle=Xử lý lỗi khi nhúng SQL vào C/C++ trên các hệ thống IBM z/OS
publish-date=04162013