Tính toán lợi nhuận đầu tư vào phần mềm và hệ thống

From the developerWorks archives

Murray Cantor

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 25 02 2013

Thuật ngữ "lợi nhuận đầu tư" (ROI) thường được sử dụng để mô tả lãi thu được từ các khoản đầu tư vào phần mềm và các hệ thống hoặc các khoản đầu tư kinh doanh khác. Để sắp xếp tốt hơn các khoản đầu tư phần mềm và các hệ thống, có nhiều loại câu trả lời ROI khác nhau cho các câu hỏi kinh doanh khác nhau như: Cho đến giờ chúng ta đã nhận được một khoản lợi nhuận đầu tư tốt hay không? Chúng ta có nên tiếp tục các khoản đầu tư vào dự án này không? Cái gì sẽ là tổng lợi nhuận đầu tư (total ROI) trong suốt cuộc đời hoạt động của phần mềm hoặc hệ thống? Bài này cung cấp các tính toán ROI khác nhau để trả lời những câu hỏi này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=859301
ArticleTitle=Tính toán lợi nhuận đầu tư vào phần mềm và hệ thống
publish-date=02252013