Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager

Một cách tiếp cận thống nhất để quản lý và thử nghiệm các dự án SAP và không-SAP

Quay lại bài viết

Hình 17. Mở một mục công việc Rational Team Concert mới từ SAP Service Desk
Liên kết tới mục công việc RTC từ Bàn dịch vụ SAP

Quay lại bài viết