Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager

Một cách tiếp cận thống nhất để quản lý và thử nghiệm các dự án SAP và không-SAP

Quay lại bài viết

Hình 15. Chọn một dự án Rational Team Concert từ SAP Service Desk
Chọn dự án Rational Team Concert

Quay lại bài viết