Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager

Một cách tiếp cận thống nhất để quản lý và thử nghiệm các dự án SAP và không-SAP

Quay lại bài viết

Hình 14. Liên kết một lỗi với một sự cố
Sự cố của Rational Team Concert liên kết tới SAP Service DeskS

Quay lại bài viết