Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager

Một cách tiếp cận thống nhất để quản lý và thử nghiệm các dự án SAP và không-SAP

Quay lại bài viết

Hình 13. Tạo một sự cố và một lỗi mới
Tạo sự cố Bàn dịch vụ mới

Quay lại bài viết