Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager

Một cách tiếp cận thống nhất để quản lý và thử nghiệm các dự án SAP và không-SAP

Quay lại bài viết

Hình 12. Kết quả phân tích thử nghiệm trong SAP Solution Manager
Các kết quả thử nghiệm được cập nhật trong Solution Manager

Quay lại bài viết