Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager

Một cách tiếp cận thống nhất để quản lý và thử nghiệm các dự án SAP và không-SAP

Quay lại bài viết

Hình 10. Giao diện bàn điều khiển Test Execution trong Rational Quality Manager
Khung nhìn các kết quả thử nghiệm trong Rational Quality Manager

Quay lại bài viết