Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager

Một cách tiếp cận thống nhất để quản lý và thử nghiệm các dự án SAP và không-SAP

Quay lại bài viết

Hình 9. Bắt đầu thực hiện thử nghiệm trong Rational Quality Manager
Cửa sổ hội thoại chạy Bộ thử nghiệm

Quay lại bài viết