Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager

Một cách tiếp cận thống nhất để quản lý và thử nghiệm các dự án SAP và không-SAP

Quay lại bài viết

Hình 8. Thêm một kịch bản lệnh thử nghiệm thủ công cho một trường hợp thử nghiệm của SAP
Kịch bản lệnh thử nghiệm mới: Tên, Mô tả, Kiểu, Chủ sở hữu

Quay lại bài viết