Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager

Một cách tiếp cận thống nhất để quản lý và thử nghiệm các dự án SAP và không-SAP

Quay lại bài viết

Hình 6. Xem lại hệ thống phân cấp trường hợp thử nghiệm trong Rational Quality Manager
Truy tìm nguồn gốc các yêu cầu trong các kế hoạch thử nghiệm

Quay lại bài viết