Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager

Một cách tiếp cận thống nhất để quản lý và thử nghiệm các dự án SAP và không-SAP

Quay lại bài viết

Hình 5. Xem lại việc thúc đẩy kế hoạch chi tiết trong Rational RequisitePro
Hiển thị cho thấy các yêu cầu mới trong RequisitePro

Quay lại bài viết