Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager

Một cách tiếp cận thống nhất để quản lý và thử nghiệm các dự án SAP và không-SAP

Quay lại bài viết

Hình 4. Bắt đầu từ một sự thúc đẩy kế hoạch chi tiết
Gửi thông tin về Kế hoạch nghiệp vụ chi tiết tới Rational

Quay lại bài viết