Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager

Cách tiếp cận thống nhất trong quản lý và thử nghiệm các dự án SAP và không-SAP

From the developerWorks archives

Bernd Eberhardt

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 03 2013

Các doanh nghiệp làm việc trong các môi trường SAP, cần thích ứng với nhu cầu thay đổi nhanh chóng, sẽ được hưởng lợi từ một nền tảng ALM mở, có thể mở rộng, dựa trên các tiêu chuẩn ngành. Với các công cụ có thể điều chỉnh quy mô các quy trình hiện có, làm giảm chi phí và sử dụng một cách tiếp cận dựa trên chất lượng, bạn sẽ đáp ứng hiệu quả các mục tiêu kinh doanh của mình. Hãy tìm hiểu xem làm thế nào và tại sao việc tích hợp SAP Solution Manager (Trình quản lý giải pháp của SAP) với các ứng dụng Rational ALM lại tối ưu hóa việc triển khai các dự án SAP và không-SAP.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=860271
ArticleTitle=Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager
publish-date=03042013