Tích hợp liên tục trong phương pháp phát triển linh hoạt (agile)

Tìm hiểu các phương pháp agile, tích hợp liên tục và hướng kiểm thử giúp ích cho việc thiết kế và phát triển các hệ thống phức tạp như thế nào

From the developerWorks archives

Martin Bakal, Jennifer Althouse, and Paridhi Verma

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 14 01 2013

Bài viết này tìm hiểu phương pháp phát triển linh hoạt (agile development), tích hợp liên tục (continuous integration - CI), và phát triển theo hướng kiểm thử (test-driven development-TDD) được sử dụng trong phát triển phần mềm nhúng. Khi áp dụng các phương pháp này vào kiến trúc dự án thì đạt được hiệu quả chất lượng cao và tính linh hoạt.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=854872
ArticleTitle=Tích hợp liên tục trong phương pháp phát triển linh hoạt (agile)
publish-date=01142013