Sử dụng Rational Team Concert với dự án lớp kỹ thuật phần mềm, Phần 1, Giới thiệu về làm việc với các tính năng nhóm và mục công việc

Thomas Fritz and Meghan Allen

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 05 01 2012

Các nhóm phát triển phần mềm phải thực hiện các hoạt động như phân chia một dự án phát triển thành các nhiệm vụ quản lý, tạo và thay đổi mã nguồn, giao tiếp với các nhà phát triển đồng nghiệp và quản lý các nhóm. Phần mềm quản lý dự án cộng tác IBM® Rational Team Concert™ hỗ trợ cho nhiều hoạt động kỹ thuật này và do đó có thể hình thành nền tảng cơ sở của các dự án phát triển phần mềm. Hướng dẫn hai phần này mô tả một số khái niệm chính về Rational Team Concert, ví dụ như các mục công việc, các nhóm, kiểm soát nguồn, các kế hoạch lặp lại và làm thế nào để có thể sử dụng các khái niệm này trong việc phát triển một dự án phần mềm nhỏ khi sử dụng một quá trình linh hoạt trong việc thiết lập một lớp.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=783969
ArticleTitle=Sử dụng Rational Team Concert với dự án lớp kỹ thuật phần mềm, Phần 1: Giới thiệu về làm việc với các tính năng nhóm và mục công việc
publish-date=01052012