Phần 1. Giới thiệu về làm việc với các tính năng nhóm và mục công việc

Quay lại bài viết

Hình 6. Màn hình của trình biên soạn mục công việc
Tóm tắt, Trạng thái, Các chi tiết, Mô tả

Quay lại bài viết