Phần 1. Giới thiệu về làm việc với các tính năng nhóm và mục công việc

Quay lại bài viết

Hình 2. Bàn làm việc với việc mở thẻ tab Team Artifacts
Ảnh chụp màn hình về khung nhìn bàn làm việc Rational Team

Quay lại bài viết