Môn người máy (robotics) để vui và lợi

From the developerWorks archives

Gary Pollice

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 01 2010

Từ Rational Edge: đọc cách bắt đầu trong lập trình môn người máy, bạn thích dạy các khái niệm cơ sở cho sinh viên hoặc cho chính con cái bạn, hay chỉ đơn giản là phát triển một vài kỹ năng vì lợi ích của chính bạn.

Nội dung này nằm trong loạt bài về The Rational Edge.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=459888
ArticleTitle=Môn người máy (robotics) để vui và lợi
publish-date=01082010