Đọc và viết XML DOM với PHP

Sử dụng thư viện DOM, bộ phân tích cú pháp SAX và các biểu thức chính quy

From the developerWorks archives

Jack Herrington

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 01 2010

Các kỹ thuật myriad sẵn có để đọc và viết XML trong PHP. Bài viết này trình bày ba phương thức để đọc XML: sử dụng thư viện DOM, sử dụng bộ phân tích cú pháp SAX, và sử dụng các biểu thức chính quy. Việc viết XML bằng cách sử dụng DOM và khuôn mẫu văn bản PHP cũng sẽ được đề cập.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=459880
ArticleTitle=Đọc và viết XML DOM với PHP
publish-date=01082010