Hiển thị các sự kiện Google Calendar trên trang Web PHP của bạn với XPath

XPath và SimpleXML cung cấp sự cân bằng hợp lý giữa khả năng đọc và sự dài dòng trong các API phân tích cú pháp-XML

From the developerWorks archives

PJ Cabrera

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 11 2011

Google Calendar (Lịch của Google) và các ứng dụng lịch trực tuyến khác cung cấp các hệ thống tập trung đơn giản ở nơi các cộng đồng trực tuyến có thể duy trì các lịch sự kiện và các thành viên cộng đồng có thể nhận được thông tin về các sự kiện sắp tới. Tuy nhiên, nhiều tổ chức thích hiển thị các lịch sự kiện trên các cổng thông tin, các diễn đàn, hoặc các blog cộng đồng của họ. Họ thường xuyên sao chép thông tin lịch sự kiện từ các ứng dụng tạo lịch trực tuyến lên trang Web của họ, nên đã làm giảm hiệu quả của việc quản lý tập trung trực tuyến các sự kiện. Google Calendar cung cấp một giao diện lập trình ứng dụng (API) tích hợp nhằm cung cấp một giải pháp tốt cho vấn đề này. Hãy tìm hiểu cách sử dụng XPath để trích xuất và hiển thị dữ liệu Google Calendar trên trang Web PHP của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=777359
ArticleTitle=Hiển thị các sự kiện Google Calendar trên trang Web PHP của bạn với XPath
publish-date=11302011