Kiểm tra các đặc tính của PHP V5.3.0 dưới kính hiển vi

From the developerWorks archives

Stephen Morris

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 01 2011

Vì ngôn ngữ PHP phổ biến tiếp tục tiến hoá, nhiều đặc tính mới nâng cao các khía cạnh hướng đối tượng của nó. Trong bài viết này, các ví dụ PHP V5.3 minh họa về kết buộc tĩnh muộn (late static binding), hỗ trợ vùng tên, nạp chồng phương thức lớp và hỗ trợ phân tích biến và hỗ trợ tài liệu ngay tại chỗ (heredoc).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=619713
ArticleTitle=Kiểm tra các đặc tính của PHP V5.3.0 dưới kính hiển vi
publish-date=01282011