Sử dụng PHP để xây dựng một hệ thống kiểu như Twitter trên trang web của bạn

Thật đơn giản để bổ sung dịch vụ vi blog (microblogging) kiểu như Twitter vào bất kỳ ứng dụng nào bằng cách sử dụng PHP

From the developerWorks archives

Thomas Myer

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 01 2011

Tìm hiểu cách sử dụng PHP để bổ sung một giao diện giống như Twitter vào các ứng dụng của bạn. Cụ thể, chúng tôi chỉ cho bạn cách cho phép người sử dụng thêm bài đăng, phổ biến các bài đăng đó cho những người sử dụng khác muốn nhận, và cho phép người sử dụng chọn dõi theo các bài viết của những người sử dụng khác.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=618754
ArticleTitle=Sử dụng PHP để xây dựng một hệ thống kiểu như Twitter trên trang web của bạn
publish-date=01222011