Khung công tác PHP, Phần 4, Hỗ trợ Ajax

Các khung công tác Zend, CakePHP và symfony xử lý mã nguyên sinh và các thư viện của bên thứ ba như thế nào.

Duane O'Brien

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 07 08 2009

Lời chỉ trích phổ biến đối với các phiên bản ban đầu của khung công tác PHP là chúng không hỗ trợ các kiến trúc theo phong cách Model-View-Controller (MVC). Ngày nay, các nhà phát triển có thể chọn từ nhiều khung công tác PHP. Loạt bài viết "Khung công tác PHP" này sẽ xem xét ba khung công tác PHP được sử dụng rộng rãi — Zend, symfony và CakePHP — khảo sát sự tương đồng và khác biệt giữa chúng khi ta xây dựng và mở rộng một ví dụ ứng dụng trong mỗi khung trong ba khung công tác đó. Phần 1 phác ra phạm vi đề cập và giải quyết xong các yêu cầu cần có trước của loạt bài đăng này. Trong Phần 2, bạn xây dựng các ứng dụng mẫu trong mỗi khung công tác. Tại Phần 3, bạn sẽ mở rộng ứng dụng và xem xét các trường hợp ngoại lệ bất quy tắc. Ở đây, ta hãy xem Ajax được hỗ trợ như thế nào trong mỗi khung công tác.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=418388
ArticleTitle=Khung công tác PHP, Phần 4: Hỗ trợ Ajax
publish-date=08072009