Khung công tác PHP, Phần 1, Bắt đầu với ba khung công tác phổ biến:

Zend, symfony và CakePHP

Duane O'Brien

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 31 07 2009

Một vài năm gần đây, một trong những lời phê bình phổ biến nhất về PHP là nó không hỗ trợ kiến trúc theo kiểu MVC. Mọi việc đã thay đổi. Và bây giờ ta có nhiều lựa chọn với các khung công tác họ PHP. Loạt bài viết này sẽ xem xét ba khung công tác PHP được sử dụng rộng rãi - là Zend, symfony và CakePHP — khảo sát sự tương đồng và khác biệt giữa chúng thông qua xây dựng và mở rộng một ví dụ ứng dụng làm mẫu trong mỗi khung trong ba khung công tác đó.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=416851
ArticleTitle=Khung công tác PHP, Phần 1: Bắt đầu với ba khung công tác phổ biến:
publish-date=07312009