Năm vấn đề chung về cơ sở dữ liệu trên PHP

Và làm thế nào để tránh chúng

From the developerWorks archives

Jack Herrington

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 01 2010

Hãy khám phá năm vấn đề về cơ sở dữ liệu phổ biến xảy ra trong các ứng dụng PHP -- gồm thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu, truy cập cơ sở dữ liệu và mã logic nghiệp vụ sử dụng cơ sở dữ liệu -- cũng như các giải pháp của chúng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=459877
ArticleTitle=Năm vấn đề chung về cơ sở dữ liệu trên PHP
publish-date=01082010