Xây dựng bảy thói quen tốt về hướng đối tượng trong PHP

Làm cho các ứng dụng PHP của bạn tốt hơn với định hướng đối tượng

From the developerWorks archives

Nathan Good

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 13 06 2009

Với các đặc tính của ngôn ngữ hướng đối tượng (OO) của PHP, nếu bạn còn chưa tạo ra các ứng dụng của bạn với các nguyên tắc OO (object-oriented) trong tâm trí, thì bảy thói quen này sẽ giúp bạn bắt đầu quá trình chuyển tiếp giữa lập trình thủ tục và lập trình hướng đối tượng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=396430
ArticleTitle=Xây dựng bảy thói quen tốt về hướng đối tượng trong PHP
publish-date=06132009