Năm thói quen lập trình tốt trong PHP

Các thói quen giúp cho mã PHP của bạn dễ đọc và bảo trì

From the developerWorks archives

Nathan Good

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 12 06 2009

Giống như bất kỳ ngôn ngữ nào, các nhà phát triển có thể viết mã PHP với chất lượng từ rất tồi tệ đến rất tốt. Tìm hiểu các thói quen lập chương trình tốt có thể giúp bạn vượt qua khoảng cách về năng suất.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=396429
ArticleTitle=Năm thói quen lập trình tốt trong PHP
publish-date=06122009