Có gì mới trong PHP 5.3, Phần 5, Nâng cấp từ PHP 5.2

Các thay đổi, tính tương thích, và sự không chấp thuận

John Mertic

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 11 2009

Loạt bài "Có gì mới trong PHP V5.3" bao hàm các đặc điểm mới và hứng thú trong bản PHP V5.3, nó đã được lên lịch để phát hành sớm. Phần 1 xem xét các thay đổi về lập trình hướng đối tượng và xử lý đối tượng trong PHP V5.3, Phần 2 xem xét các hàm lambda và bao đóng. Trong Phần 3, chúng ta đã xem xét về không gian tên, là một trong các tính năng được đoán trước nhiều nhất và gây tranh cãi nhất trong bản phát hành này của PHP. Trong Phần 4, chúng ta đã xem xét kỹ hơn về Phar, là một định dạng tệp nén có thể sử dụng được trong PHP. Trong phần cuối cùng của loạt bài này, hãy tìm hiểu về các vấn đề để cân nhắc khi nâng cấp từ bản PHP V5.2. Có các thay đổi làm phá vỡ tính tương thích ngược và các đặc tính bị không chấp thuận trong bản PHP V5.3 đối với việc loại bỏ trong các bản sau này. Một số nâng cao cho các đặc tính hiện tại trong PHP cũng được đề cập.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=444970
ArticleTitle=Có gì mới trong PHP 5.3, Phần 5: Nâng cấp từ PHP 5.2
publish-date=11062009