Có gì mới trong PHP 5.3, Phần 3, Không gian tên

John Mertic

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 11 2009

PHP V5.3 được lên lịch để phát hành sớm. Loạt bài "Có gì mới trong PHP V5.3" này bao hàm các tính năng mới và thú vị trong bản phát hành này. Phần 1 của loạt bài xem xét các thay đổi cho lập trình hướng đối tượng và xử lý đối tượng trong PHP 5.3. Phần 2 xem xét các hàm lambda và các bao đóng. Trong Phần 3 dưới đây, chúng ta xem xét các không gian tên (namespaces), là một trong các tính năng được đoán trước nhiều nhất và gây tranh cãi nhất trong bản phát hành này của PHP. Khái niệm về không gian tên đảm bảo cách trợ giúp tránh các vấn đề về nhiều hàm, lớp, và các hằng của cùng tên được định nghĩa nhiều lần.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=444966
ArticleTitle=Có gì mới trong PHP 5.3, Phần 3: Không gian tên
publish-date=11062009