Phát triển các ứng dụng bằng cách sử dụng Bộ công cụ phát triển C/C++ của Eclipse

Tạo một ứng dụng C++ sử dụng Thư viện khuôn mẫu chuẩn và CDT

From the developerWorks archives

Michael Galpin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 01 2010

Khi hầu hết mọi người nghĩ tới "Eclipse", họ đều nghĩ rằng đó là "Môi trường phát triển tích hợp cho Java™ (Java IDE)." Eclipse có nhiều hơn thế. Với các trình cắm thêm thích hợp, người ta có thể sử dụng Eclipse để làm việc với PHP, Ruby và Groovy, C và C++. Trong bài này, bạn bắt đầu với Bộ công cụ phát triển C/C++ của Eclipse (CDT - Eclipse C/C++ Development Toolkit). Chúng ta xây dựng một ứng dụng đơn giản trong C++, sử dụng CDT và Thư viện khuôn mẫu chuẩn C++ (STL - C++ Standard Template Library) để tổ chức tốt hơn quá trình và tận dụng lợi thế của một số các tính năng mạnh của C++.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=459866
ArticleTitle=Phát triển các ứng dụng bằng cách sử dụng Bộ công cụ phát triển C/C++ của Eclipse
publish-date=01082010