Tạo bản mẫu trình cắm thêm vào Eclipse của riêng bạn

Tùy chỉnh một bản mẫu hiện có để giải quyết các yêu cầu cụ thể

From the developerWorks archives

Li Li Lin and Jie Tang

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 07 2009

Các bản mẫu trình cắm thêm (plug-in) trong Eclipse sẽ có ích khi mà chúng đáp ứng các nhu cầu của người sử dụng. Khi một yêu cầu cụ thể vượt ra ngoài phạm vi của một bản mẫu mặc định, lúc này cần phải tùy biến bản mẫu. Bài viết này cung cấp một cái nhìn thấu đáo về cách làm thế nào để tùy chỉnh một bản mẫu dự án trình cắm thêm trong Eclipse, nói thêm kỹ hơn về việc triển khai thực hiện nhiều phân đoạn và kiểm soát nhiều phân đoạn (section) bên trong các bản mẫu, giới thiệu các phương thức tuỳ chỉnh thành phần UI để cải thiện tính tiện dụng, minh hoạ một cách để bổ sung thêm chức năng xác nhận hợp lệ đầu vào ở phía UI và giải thích làm thế nào để tự động tổ chức cấu trúc thư mục của dự án trình cắm thêm.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=407143
ArticleTitle=Tạo bản mẫu trình cắm thêm vào Eclipse của riêng bạn
publish-date=07062009