Hãy bắt đầu với Nền tảng Eclipse

Sử dụng các trình cắm thêm Eclipse để soạn thảo, biên dịch, gỡ rối và hành động như một nền tảng cho các ứng dụng của bạn

From the developerWorks archives

Chris Aniszczyk and David Gallardo

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 01 2010

Tìm hiểu về Nền tảng Eclipse (Eclipse Platform), bao gồm cả nguồn gốc và kiến trúc của nó. Bắt đầu với một cuộc thảo luận ngắn gọn về bản chất mã nguồn mở của Eclipse và sự hỗ trợ của nó cho nhiều ngôn ngữ lập trình, chúng tôi trình bày môi trường phát triển Java™ bằng một ví dụ lập trình đơn giản. Chúng tôi cũng tổng quan một số các công cụ phát triển phần mềm có sẵn như là các phần mở rộng trình cắm thêm (plug-in).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=459843
ArticleTitle=Hãy bắt đầu với Nền tảng Eclipse
publish-date=01082010