Giao diện với trình gỡ rối CDT, Phần 2, Truy cập gdb bằng CDT Eclipse và MI (Machine Interface)

Cách C/C++ Development Tooling (Công cụ phát triển C/C++) sử dụng C/C++ Debugger Interface (Giao diện trình gỡ rối C/C++) để làm việc với GNU Debugger's Machine Interface (Giao diện máy của trình gỡ rối GNU)

Matthew Scarpino

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 23 10 2009

Môi trường gỡ rối đồ họa được cung cấp bởi C/C++ Development Tooling (CDT- Công cụ phát triển C/C++) Eclipse tốt như nó nhận được, hiển thị các điểm ngắt (breakpoints), các điểm giám sát (watchpoints), các biến, các danh sách đăng ký, tháo gỡ, các tín hiệu và các nội dung bộ nhớ. Bạn có thể thêm các khả năng mới cho môi trường này hoặc truy cập các khung nhìn này để hiển thị kết xuất từ một trình gỡ rối tùy chỉnh. Nhưng trước tiên, bạn cần phải hiểu C/C++ Debugger Interface (CDI - Giao diện trình gỡ rối C/C++) và cách nó giao tiếp với Eclipse. Phần 1 của loạt bài "Giao diện với trình gỡ CDT" (Interfacing with the CDT debugger) mô tả CDI ở mức cao. Tại đây trong Phần 2, hãy tìm hiểu cách CDT nói với GNU Debugger (gdb –trình gỡ rối GNU). Đặc biệt là tìm hiểu cách CDT sử dụng CDI và Machine Interface (MI – Giao diện máy) để giao diện với gdb.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=438503
ArticleTitle=Giao diện với trình gỡ rối CDT, Phần 2: Truy cập gdb bằng CDT Eclipse và MI (Machine Interface)
publish-date=10232009