Phát triển và thực thi các quy trình nghiệp vụ WS-BPEL V2.0 bằng cách sử dụng trình cắm thêm BPEL Eclipse

Kết hợp Tomcat và trình cắm thêm BPEL Eclipse để lập kế hoạch cho ứng dụng phức tạp bao gồm rất nhiều thành phần và dịch vụ Web

From the developerWorks archives

Ilya Platonov, Artem Papkov, and Jim Smith

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 23 10 2009

BPEL V2.0 là một ngôn ngữ mạnh dùng để trợ giúp phát triển các ứng dụng phức tạp, lớn, gồm nhiều thành phần và dịch vụ Web khác. BPEL cho phép bạn mô tả luồng công việc dài bằng cách sử dụng trình soạn thảo đồ họa để biểu thị luồng công việc trên các biểu đồ thân thiện với con người. Bài viết này mô tả cách kết hợp các trình cắm thêm BPEL Eclipse để phát triển các quy trình và ODE Apache cho việc thực hiện của chúng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=438495
ArticleTitle=Phát triển và thực thi các quy trình nghiệp vụ WS-BPEL V2.0 bằng cách sử dụng trình cắm thêm BPEL Eclipse
publish-date=10232009