Trình soạn thảo dựa trên CDT, Phần 4 , Phân tích cú pháp CDT nâng cao và Mô hình đối tượng tài liệu kiên trì (Persisted Document Object Model-PDOM)

Hiểu việc lập chỉ mục CDT và PDOM

Matthew Scarpino

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 09 2010

Bài viết này, là bài viết thứ tư trong loạt bài viết gồm năm phần "Trình soạn thảo dựa trên CDT" giới thiệu trình phân tích cú pháp thứ hai và lí tưởng hơn do công cụ phát triển C/C++ của Eclipse (CDT) sử dụng. Quá trình mới này lập cấu trúc thông tin của nó trong PDOM và cho phép lập chỉ mục, hoàn tất mã và hỗ trợ nội dung. Nếu bạn có ý định cải thiện hoặc mở rộng CDT cho các công cụ tùy chỉnh của riêng, thì cần hiểu biết về PDOM và về cách phân tích cú pháp mới.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=518126
ArticleTitle=Trình soạn thảo dựa trên CDT, Phần 4: Phân tích cú pháp CDT nâng cao và Mô hình đối tượng tài liệu kiên trì (Persisted Document Object Model-PDOM)
publish-date=09102010