Trình soạn thảo dựa trên CDT, Phần 3 , Phân tích cú pháp trên CDT cơ bản

Hiểu trình phân tích cú pháp của CDT và các cây cú pháp trừu tượng của nó

Matthew Scarpino

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 09 2010

Bài này, là bài thứ ba trong loạt bài gồm năm phần "Trình soạn thảo dựa trên CDT", giới thiệu quá trình phân tích cú pháp được sử dụng bởi công cụ phát triển C/C++ (CDT) của Eclipse. Phân tích cú pháp là một trong những chức năng quan trọng nhất của CDT, nhưng do sự phức tạp của nó mà việc phân tích cú pháp cũng là một trong những khía cạnh ít biết nhất. Nhiều người đã hỏi liệu họ có thể chỉ cần trích nó cho dự án riêng, nhưng ở đây chúng ta sẽ đi xa hơn, sẽ giải thích cách mà các lớp hoạt động và cách làm phù hợp chức năng với CDT thành một khối.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=518121
ArticleTitle=Trình soạn thảo dựa trên CDT, Phần 3: Phân tích cú pháp trên CDT cơ bản
publish-date=09102010