Thực tế về điện toán đám mây nguồn mở, Phần 1, Không phải tất cả các đám mây đều như nhau

Chọn từ vô số các nền tảng

Michael Galpin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 12 07 2011

Trưởng phòng công nghệ (CTO) của bạn muốn biết chiến lược điện toán đám mây của bạn — và muốn biết nó vào ngày mai. Có rất nhiều sự lựa chọn, với nhiều sự khác biệt và tương đồng. Bài viết này tìm hiểu một số tùy chọn cho một tổ chức muốn tận dụng sức mạnh và triển vọng của điện toán đám mây, tập trung vào công nghệ mã nguồn mở. Tìm hiểu về một số các nhà cung cấp, chẳng hạn như Amazon, Microsoft®, Google, IBM®, Aptana, Heroku, Mosso, Ning và Salesforce. Xem lại các điểm mạnh và điểm yếu tương đối của mỗi nền tảng và những kiểu công nghệ mã nguồn mở và các công nghệ độc quyền nào được hỗ trợ trên mỗi nền tảng. Tìm hiểu cách chọn nền tảng phù hợp với nhu cầu của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=732165
ArticleTitle=Thực tế về điện toán đám mây nguồn mở, Phần 1: Không phải tất cả các đám mây đều như nhau
publish-date=07122011