Lập trình game 2D trên HTML5, Phần 3, Thiết lập các giai đoạn

Hiện thực đối tượng trò chơi, tạm ngưng, đóng băng, tan băng, và nhập liệu bàn phím

David Geary

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 31 07 2013

Trong loạt bài này, David Geary sẽ hướng dẫn bạn từng bước thực hiện trò chơi video HTML5 2D. Trong phần này, bạn sẽ học cách để đóng gói trò chơi trong một đối tượng, làm thế nào để thực hiện tạm dừng và bỏ tạm dừng, và làm thế nào để sử dụng quá trình chuyển đổi của CSS3 để thực hiện đồng hồ đếm ngược.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=939471
ArticleTitle=Lập trình game 2D trên HTML5, Phần 3: Thiết lập các giai đoạn
publish-date=07312013