Lập trình game 2D trên HTML5, Phần 1, Giới thiệu Snail Bait

Bắt đầu với trò chơi đi cảnh đầu tiên của bạn

David Geary

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 16 04 2013

Trong loạt bài này, chuyên gia HTML5 David Geary sẽ từng bước một giới thiệu cho bạn cách thực hiện một trò chơi video 2D trên HTML5. Bài đầu tiên này giới thiệu cho bạn trò chơi đã hoàn thành và sau đó giúp bạn bắt đầu thực hiện nó ngay từ đầu. Nếu bạn đã từng muốn tạo ra một trò chơi HTML5 nhưng không có thời gian để nắm vững mọi chi tiết, thì đây là loạt bài dành cho bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=870534
ArticleTitle=Lập trình game 2D trên HTML5, Phần 1: Giới thiệu Snail Bait
publish-date=04162013