Giới thiệu Spring Roo, Phần 5, Viết các add-on bao đóng và nâng cao cho Spring Roo

Tăng chường sức mạnh cho Spring Roo

Shekhar Gulati

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 01 03 2013

Các add-on nâng cao của Spring Roo cung cấp các cơ chế để thêm mã Java™ vào các ứng dụng (ví dụ, việc xây dựng một add-on có thể viết các phương thức equals (bằng nhau) và hashcode (mã băm) cho đối tượng trong miền ứng dụng của bạn). Với lệnh tạo add-on (addon create), bạn có thể tạo một khuôn mẫu của một add-on nâng cao. Sau đó, bạn có thể mở rộng khuôn mẫu đó để đáp ứng các yêu cầu của nhà phát triển. Bài này đi dần qua các bước để tạo ra một add-on nâng cao.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=860099
ArticleTitle=Giới thiệu Spring Roo, Phần 5: Viết các add-on bao đóng và nâng cao cho Spring Roo
publish-date=03012013