Xử lý tương tác người dùng trong các trò chơi HTML5 dựa trên Canvas

Bắt giữ các sự kiện bàn phím, chuột và cảm ứng chạm để phát triển trò chơi

From the developerWorks archives

Kevin Moot

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 02 2013

Khi bước vào thế giới các trò chơi của HTML5, rất dễ đánh giá thấp sự phức tạp của việc quản lý dữ liệu đầu vào của bàn phím, chuột và cảm ứng chạm. Bài viết này tìm hiểu các kỹ thuật cốt yếu để xử lý tương tác người dùng trong các trò chơi dựa trên phần tử Canvas của HTML (Khung nền ảnh của HTML). Tìm hiểu cách xử lý các sự kiện chuột và bàn phím, cách loại bỏ các hành vi sự kiện mặc định của trình duyệt web và cách gửi các sự kiện đến các đại diện logic của các đối tượng trò chơi. Và cũng tìm hiểu cách xử lý dữ liệu đầu vào trên các thiết bị di động như iPhone và iPad.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=857291
ArticleTitle=Xử lý tương tác người dùng trong các trò chơi HTML5 dựa trên Canvas
publish-date=02042013